thongtinsuckhoemoinha.com

CHỈ CẦN LUÂN HỒI THÌ BẠN CHẮC CHẮN BỊ MÊ KHI CÁCH ẤM

CHỈ CẦN LUÂN HỒI THÌ BẠN CHẮC CHẮN BỊ MÊ KHI CÁCH ẤM.
NGAY ĐỜI NÀY BẠN ĐƯỢC THÂN NGƯỜI ,NHỮNG SỰ VIỆC TRONG ĐỜI QUÁ KHỨ ĐỀU QUÊN HẾT SẠCH TRƠN....
Bạn phải nên biết, nếu kiến tư phiền não chưa đoạn thì bạn chắc chắn luân hồi. Chỉ cần luân hồi thì bạn chắc chắn bị mê khi cách ấm. Giống như hiện tại, ngay đời này bạn được thân người, những sự việc trong đời quá khứ đều quên hết sạch trơn. Đây là gì vậy? Đây gọi là mê khi cách ấm. Những sự việc đời trước bạn đều không thể ghi nhớ, những gì tu học đời trước bạn cũng đều quên hết sạch, cho nên ngay đời này nếu muốn đến học Phật thì phải làm lại từ đầu. Chúng ta ngay đời này chẳng phải là làm lại từ đầu hay sao? Sự việc này thật quá khó! Người học đạo rất nhiều, người thoái tâm cũng rất nhiều, người thành tựu thì không nhiều. Nguyên nhân này do đâu? Nguyên nhân luôn là ở nơi duyên phận.
A DI ĐÀ PHẬT!
PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG.
19/06/2019
14 bình luận:
Thanh Thanh Cao
19-06-2019, 05:47:58
NAM MO A DI DA PHAT
Fu Loc Tchu
19-06-2019, 05:47:58
NAMMÔ ADIĐÀPHẬT ?????????
Tập Thanh
20-06-2019, 05:47:59
NAMMÔADIĐÀPHẬT
Khanh Dương
20-06-2019, 05:47:59
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.
Ngoc Mai
21-06-2019, 05:47:56
A DI DA PHAT
Thường Vô
21-06-2019, 05:47:56
A Di Đà Phật
Phuong Nguyen
22-06-2019, 05:47:55
A DI ĐÀ PHẬT
Long Vũ
22-06-2019, 05:47:55
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT .
Thanh Hùng Phan
23-06-2019, 05:47:54
Nam mô a di đà phật
Phuc Phung
23-06-2019, 05:47:54
A di da phat
Fu Loc Tchu
24-06-2019, 05:47:53
NAMMÔ ADI ĐÀ PHẬP.????????
Tâm Phật Tâm Phật
24-06-2019, 05:47:53
nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật
Phuoc Minh Ong
25-06-2019, 05:47:51
A DI DA PHAT
Phuc Ly
25-06-2019, 05:47:51
NAM MO A DI DA PHAT.

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *