thongtinsuckhoemoinha.com

30 năm, những gương mặt… - Phần 4

Đẩy mạnh phối hợp liên ngành
Hoạt động Truyền thông – Giáo dục Sức khỏe từ bước đầu còn khu trú trong phạm vi thông tin y học và tuyên truyền nâng cao nhận thức trong nhân dân, kể từ năm 1986, đã chuyển sang một bước hoạt động mới: mở rộng hoạt động Giáo dục Sức khỏe đến mạng lưới y tế cơ sở, thực hiện các chương trình Giáo dục Sức khỏe có mục tiêu, gắn vào các Chương trình Săn sóc Sức khỏe Ban đầu của Ngành Y tế thành phố với phương pháp cộng đồng, phối hợp liên ngành, tạo tham gia cộng đồng và sử dụng kỹ thuật học thích hợp. Trong nhiều năm qua, Trung tâm Truyền thông – Giáo dục Sức khỏe đã có được sự phối hợp tốt với Truyền thông đại chúng, Báo đài với hiệu quả rất khả quan, thấy được qua các đợt lượng giá. Truyền thông đại chúng đặc biệt có vai trò quan trọng trong chia sẻ kiến thức, hình thành thái độ, tạo dư luận và từ đó tạo môi trường xã hội thuận lợi cho sự thay đổi hành vi sức khỏe.
Đào tạo và nghiên cứu khoa học
Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Trung tâm Truyền thông – Giáo dục Sức khỏe đã nhanh chóng đào tạo đội ngũ những người cán bộ giáo dục sức khỏe trong và ngoài ngành y tế có khả năng phối hợp, được trang bị những kiến thức cơ bản về một khoa học mới. Khoa học Giáo dục Sức khỏe, dựa trên sự tác động làm thay đổi hành vi, cùng với những kỹ năng cần thiết trong các bước xây dựng và thực hiện các Chương trình Giáo dục Sức khỏe tại cộng đồng hoặc trong các chuyên khoa. Việc đào tạo căn cơ cho sự phát triển lâu dài của ngành Giáo dục Sức khỏe và Nâng cao Sức khỏe, trung tâm Truyền thông – Giáo dục Sức khỏe cũng đã cố gắng nâng cao một bước trình độ chuyên môn của nhân  viên thuộc Trung tâm, đồng thời phát triển hai bộ môn ở hai trường Đại học là Bộ môn Khoa học hành vi và Giáo dục Sức Khỏe thuộc Trung tâm Đào tạo & Bồi dưỡng Cán bộ Y tế Thành phố, Bộ môn Sức khỏe Phụ nữ thuộc khoa Phụ nữ học, Đại học Mở bán công thành phố Hồ Chí Minh. Các thế hệ bác sĩ  tương lai sẽ có thể phối hợp tốt với cán bộ phụ nữ, cán bộ xã hội, thực hiện Giáo dục Sức khỏe trên nền tàng đã được trang bị kiến thức và kỹ năng về ngành học mới này. Trong những năm qua, Trung tâm Truyền thông – Giáo dục Sức khỏe đã đi vào nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực hành vi, từ đó làm nền tảng xây dựng các chương trình Giáo dục Sức khỏe phù hợp. Đây là một lĩnh vực nghiên cứu mới, hứa hẹn những thành quả tốt đẹp trong tương lai, được ngành Y tế và các ngành Khoa học xã hội liên quan ngày càng quan tâm”.
PV – Sức Khỏe Thành Phố Hồ Chí Minh – Số 159+160 (Tháng 11+12/2008)
25/05/2017

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *