thongtinsuckhoemoinha.com

30 năm, những gương mặt… - Phần 3

Sản xuất tài liệu truyền thông
Trung tâm Truyền thông – Giáo dục Sức khỏe Thành phố Hồ Chí Minh đã tập trung đẩy mạnh sản xuất phương tiện, tư liệu Giáo dục Sức khỏe qua các bản tin, các sản phẩm nghe nhìn. Phương pháp thực hiện các sản phẩm này ngày càng được cải thiện, với sự tham gia của đối tượng đích trong quá trình biên soạn, đề ra các thông điệp phù hợp, ngôn ngữ, hình ảnh phù hợp, đa dạng hóa về hình thức, mẫu mã.
Phát triển nhân lực, hỗ trợ các tỉnh, các đơn vị bạn
Nhiệm vụ ngày càng tăng nhưng số lượng biên chế được giao không tăng nhiều, thậm chí có lúc bị giảm do chủ trương tinh giản biên chế chung của Thành phố. Hiện nay, số nhân sự hiện có của Trung tâm Truyền thông – Giáo dục Sức khỏe là 40 người cho một thành phố gần 10 triệu dân vẫn chưa đủ đáp ứng yêu cầu mở rộng hoạt động trong tình hình mới khi Trung tâm Truyền thông – Giáo dục Sức khỏe phải đảm nhiệm thêm công tác chỉ đạo hỗ trợ tuyến và phối hợp với các chương trình sức khỏe, tăng cường xã hội hóa trong lĩnh vực truyền thông. Từ năm 1985 đến nay, Trung tâm Truyền thông – Giáo dục Sức khỏe đã quan tâm, tạo điều kiện để cán bộ công nhân viên nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, qua các lớp đào tạo, huấn luyện, hội thảo tập huấn trong và ngoài nước để theo kịp đà phát triển chung về một ngành khoa học y học mới: Khoa học Giáo dục Sức khỏe. Điều này đã giúp Trung tâm Truyền thông – Giáo dục Sức khỏe nâng cao một bước về kiến thức cũng như kỹ năng chuyên ngành để có thể trở thành một Trung tâm hướng trợ cho các quận huyện và một số tỉnh bạn trong khu vực.
“Tiếp tục củng cố và phát triển các trung tâm Truyền thông – Giáo dục Sức khỏe các tỉnh, thành phố. Phát triển mạng lưới tuyên truyền viên đến xã. Sử dụng các biện pháp và hình thức truyền thông phù hợp để mọi tầng lớp nhân dân và các tổ chức quần chúng tự nguyện tham gia đóng góp vào việc bảo vệ sức khỏe cho chính bản thân mình và cộng đồng”. – Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ IX.
“Cho thuốc chữa bệnh chỉ cứu được từng người, còn viết sách truyền phương thì giúp đời vô hạn... Nhưng tác dụng càng rộng thì trách nhiệm càng to, nếu nhỡ thiếu sót sai lầm một tí thì tai hại không phải nhỏ”. – Hải Thượng Lãn Ông
PV – Sức Khỏe Thành Phố Hồ Chí Minh – Số 159+160 (Tháng 11+12/2008)
11/05/2017

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *