thongtinsuckhoemoinha.com

30 năm, những gương mặt… - Phần 2

Qua các thời kỳ, Bác sĩ Nguyễn Ngọc Hà, nguyên Phó Giám đốc Sở Y tế, đại biểu Quốc hội, là Giám đốc đầu tiên của Trung tâm Truyền thông – Giáo dục Sức khỏe (1978 – 1981), người đã đặt nền  móng cho các hoạt động của Trung tâm Truyền thông – Giáo dục Sức khỏe, tiếp đó là Tiến sĩ – Bác sĩ Phạm Duy Linh, Giám đốc giai đoạn 1981 – 1985 đã củng cố cơ sở vật chất và phát triển của chương trình chuyên môn cũng như bước đầu hình thành mạng lưới Giáo dục Sức khỏe trong hệ thống y tế quận huyện. Từ năm 1985, Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc về phụ trách Trung tâm đã cùng các chuyên viên tiếp tục phát huy các thế mạnh sẵn có, mở rộng sự phối hợp liên ngành, đi sâu vào lĩnh vực đào tạo, huấn luyện và nghiên cứu khoa học, đầy mạnh sản xuất tài liệu Giáo dục Sức khỏe và mở rộng hợp tác quyết tế, hợp tác với các tỉnh thành, góp sức cùng Trung tâm Truyền thông – Giáo dục Sức khỏe Trung ương hình thành mạng lưới Truyền thông – Giáo dục Sức khỏe trong cả nước.
Mạng lưới mạnh là một thành công
Trong những năm qua, từ lúc thành lập đến nay, hoạt động Trung tâm Truyền thông – Giáo dục Sức khỏe ngày càng phát triển, có được đội ngũ cán bộ chuyên về Truyền thông – Giáo dục Sức khỏe lành nghề, có thể gọi là những chuyên gia. Bên cạnh đó, hoạt động Trung tâm Truyền thông – Giáo dục Sức khỏe cũng càng ngày càng sâu rộng hơn đi vào các chương trình, phát triển công tác đào tạo, huấn luyện mạng lưới v.v... Những năm công tác trong ngành, tôi hiểu được Truyền thông – Giáo dục Sức khỏe là mảng quan trọng hàng đầu trong công tác y tế, dù là điều trị hay dự phòng. Làm cong tác Truyền thông – Giáo dục Sức khỏe phải đi trước, linh hoạt... để cho người ta hiểu, biết để thay đổi hành vi, lối sống. Chính vì sự cần thiết của Truyền thông – Giáo dục Sức khỏe mà cần phải đầu tư, nhưng thời gian qua chưa được đầu tư đầy đủ, trong đó đặc biệt là xây dựng mạng lưới, đội ngũ chuyên về Truyền thông – Giáo dục Sức khỏe và làm việc hiệu quả. Làm công tác này không phải là 1 – 2 người, một vài chục người mà phải có mạng lưới từ thành phố xuống tận các quận/huyện, phường/xã, các đơn vị. Vì thế, xây dựng được mạng lưới mạnh chính là một thành công lớn trong yêu cầu tình hình hiện nay.
“Dự phòng tích cực và chủ động là quan điểm xuyên suốt quá trình xây dựng và phát triển của nền y tế Việt Nam. Quan điểm sự phòng tích cực phải được nhận thức sâu sắc và vận dụng trong việc tạo ra lối sống lành mạnh và văn minh, đảm bảo môi trường sống, lao động và học tập có lợi cho việc phòng bệnh và tăng cường sức khỏe”. – Quyết định 35/2001/QĐ – TTg.
PV – Sức Khỏe Thành Phố Hồ Chí Minh – Số 159+160 (Tháng 11+12/2008)
11/05/2017

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *