thongtinsuckhoemoinha.com

Bài viết 03/2016

Khói thuốc lá

Cơ thể giải trừ độc hại Nicotine bằng cách thải qua Thận và giải độc qua Gan giúp người hút tránh được tử vong. Tuy nhiên, không thể giúp người hút tránh được bệnh tật do tính độc hại khác của Nicotine gây ra.